Hướng dẫn họp CMHS cuối năm 2018 - 2019 và định hướng NH 2019 - 2020

Hướng dẫn họp CMHS cuối năm 2018 - 2019 và định hướng NH 2019 - 2020

Phiếu bổ sung CCVC

Phiếu bổ sung CCVC

Định hướng họp CMHS giữa năm học 2018 - 2019

Định hướng họp CMHS giữa năm học 2018 - 2019

ĐỊNH HƯỚNG HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM 2016

ĐỊNH HƯỚNG HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM 2016

Lich kiem tra hoc ki II

Phòng GD&ĐT Krông Ana Trường THCS Buôn Trấp BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 Thứ - Ngày, tháng Buổi Tiết  Môn Kt Danh sách giáo viên coi kiểm tra GV  phụ trách Thứ 2 Ngày 9/5/2016 Sáng 2 GDCD 7 Đ/c Thùy, H.Hải, Định, D.Tuyết, T.Hà, Dũng Đ/c A.Tuấn GDCD 9 Đ/c Nguyệt, P.Tuấn, Đ.Mến, Lụa, Tú, Chín, Phúc 3 Công nghệ 7 Đ/c Nhung, H.Hải, L.Thủy, Dũng, Nguyệt, P.Tuấn, T.Hà, A.Tuyết Công nghệ 9 Đ/c L.Mai, Ren, Sen, L.Anh, Đ.Mến, Lụa, Tú 1,2 GDCD 7A5,6 Đ/c Nhị, Thanh Chiều 2, 3 GDCD, Công nghệ 6 Đ/c Thiệm, Thùy, Thắng, Thảo, Dịu, Phượng, P.Hồng, Tài Đ/c L.Anh GDCD, Công nghệ 8 Đ/c Toàn, Hiệp, Trong, Gấm, Ngọc, P.Hiền, H.Mai, Niên 1,2 GDCD 6A3,4 Đ/c Thư, Trà Thứ 3 Ngày 10/5/2016 Sáng 2,3 Ngữ văn 7  Đ/c D.Tuyết, H.Hà, Trang, Vỹ, Dũng, Trà, Tr.Thủy, Đoài Đ/c Thi Chiều 2,3 Ngữ văn 6 Đ/c Thư, Linh, Gấm, Luận, Đàm, Lụa, Trong, Đ.Hiền Đ/c Sương Ngữ văn 8 Đ/c H.Mai, P.Hồng, Năng, P.Hiền, Phương, Thảo, Đ.Mến, Bắc Thứ 4 Ngày 11/5/2016 Sáng 2, 3 Lịch sử, Vật lý 7 Đ/c Thanh, Thiệm, Thùy, Chín, Hiệp, Toàn Đ/c M.Lan Lịch sử, Vật lý 9 Đ/c Ngọc, H.Hải, Nhung, Niên, P.Tuấn, Trang, Cảnh Khoa học XH  7A5,6 Đ/c Tú, Phương Chiều 2, 3 Lịch sử, Vật lý 6 Đ/c Thư, Dịu, Lụa, Thảo, Toàn, Phúc Đ/c L.Anh Lịch sử, Vật lý 8 Đ/c Đàm, Q.Phương, A.Tuấn, P.Hiền, P.Mến, Ren, L.Mai, Phượng Khoa học XH  6A3,4 Đ/c Năng, H.Mai Thứ 5 Ngày 12/5/2016 Sáng 1,2 Địa lý, Sinh học7 Đ/c Ng.Thủy, Thắng, Lụa, Thanh, Dũng, L.Thủy Đ/c Sen Địa lý, Sinh học 9 Đ/c Phương, A.Tuấn, Niên, P.Tuấn, Hiệp, Đàm, H.Hà Khoa học TN 7A5,6 Đ/c Chín, Nghĩa Chiều 1,2 Địa lý, Sinh học 6 Đ/c Thùy, A.Tuyết, Nhị, Trong, Toàn, Đ.Mến Đ/c Nhung Địa lý, Sinh học 8 Đ/c Dịu, Thảo, P.Mến, Thư, Lụa, H.Mai, P.Hiền, P.Hồng Khoa học TN 6A3,4 Đ/c Gấm, Hoan Thứ 6 Ngày 13/5/2016 Sáng 2 Hóa 9 Đ/c Thảo, D.Tuyết, P.Mến, Ren, Niên, Nguyệt, T.Hà Đ/c Tài 3 Tiếng Anh 7 Đ/c Ng.Thủy, Lụa, Thanh, H.Hà, L.Thủy, P.Mến, Nguyệt, Tú Chiều 2 Hóa 8 Đ/c Bắc, Thùy, Trang, P.Hồng, Thảo, Phượng, Phương, Trong Đ/c L.Mai 3 Tiếng Anh 8 Đ/c Thùy, Nguyệt, Đ.Mến, Thư, Lụa, Năng, Gấm, Phương Tiếng Anh 6 Đ/c H.Mai, P.Hồng, Trong, Linh, Ren, Dịu, P.Hiền, A.Tuấn Thứ 2 Ngày 16/5/2015 Sáng 2,3 Toán 7 Đ/c P.Mến, P.Hiền, Thùy, H.Hải, T.Hà, Dũng, Nguyệt, Trong Đ/c Tr.Thủy Chiều 2, 3 Toán 6 Đ/c H.Mai, Lụa, Gấm, Hiệp, Thảo, P.Hồng, Phương, Thư Đ/c A.Tuấn  Toán 8 Đ/c P.Hiền, Năng, Toàn, Niên, Trong, Tài, Thắng, Bắc Thứ 3 Ngày 17/5/2016 Sáng  Từ 7h30' Ngữ văn 9 Đ/c Bằng, Cảnh, Thoa, Đoài, Sương, Đ.Hiền, M.Lan Đ/c Thi Từ 9h30' Tiếng Anh 9 Đ/c Bằng, Cảnh, Thoa, Đoài, Sương, Đ.Hiền, M.Lan Thứ 4 Ngày 18/5/2016 Sáng Từ 7h30' Toán 9 Đ/c Huyền, P.Mến, Nguyệt, Đ.Mến, Bằng, Cảnh, Thoa Đ/c Vỹ  P.Hiệu trưởng                                                 Lê Đăng Hà                                          

THƯ VIỆN ẢNH