Kế hoạch tổ chức Trung thu tháng 8 năm 2012

Thực hiện theo hướng dẫn số 1115/SGDĐT Về việc tổ chức hoạt động tết Trung thu năm 2012 cho trẻ em.   

THƯ VIỆN ẢNH