Lich kiem tra hoc ki II

Cập nhật lúc: 13:31 06/05/2016

Phòng GD&ĐT Krông Ana
Trường THCS Buôn Trấp
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
Thứ - Ngày, tháng Buổi Tiết  Môn Kt Danh sách giáo viên coi kiểm tra GV
 phụ trách
Thứ 2
Ngày 9/5/2016
Sáng 2 GDCD 7
Đ/c Thùy, H.Hải, Định, D.Tuyết, T.Hà, Dũng Đ/c A.Tuấn
GDCD 9
Đ/c Nguyệt, P.Tuấn, Đ.Mến, Lụa, Tú, Chín, Phúc
3 Công nghệ 7 Đ/c Nhung, H.Hải, L.Thủy, Dũng, Nguyệt, P.Tuấn, T.Hà, A.Tuyết
Công nghệ 9 Đ/c L.Mai, Ren, Sen, L.Anh, Đ.Mến, Lụa, Tú
1,2 GDCD 7A5,6 Đ/c Nhị, Thanh
Chiều 2, 3 GDCD,
Công nghệ 6
Đ/c Thiệm, Thùy, Thắng, Thảo, Dịu, Phượng, P.Hồng, Tài Đ/c L.Anh
GDCD,
Công nghệ 8
Đ/c Toàn, Hiệp, Trong, Gấm, Ngọc, P.Hiền, H.Mai, Niên
1,2 GDCD 6A3,4 Đ/c Thư, Trà
Thứ 3
Ngày 10/5/2016
Sáng 2,3 Ngữ văn 7  Đ/c D.Tuyết, H.Hà, Trang, Vỹ, Dũng, Trà, Tr.Thủy, Đoài Đ/c Thi
Chiều 2,3 Ngữ văn 6 Đ/c Thư, Linh, Gấm, Luận, Đàm, Lụa, Trong, Đ.Hiền Đ/c Sương
Ngữ văn 8 Đ/c H.Mai, P.Hồng, Năng, P.Hiền, Phương, Thảo, Đ.Mến, Bắc
Thứ 4
Ngày 11/5/2016
Sáng 2, 3 Lịch sử,
Vật lý 7
Đ/c Thanh, Thiệm, Thùy, Chín, Hiệp, Toàn Đ/c M.Lan
Lịch sử,
Vật lý 9
Đ/c Ngọc, H.Hải, Nhung, Niên, P.Tuấn, Trang, Cảnh
Khoa học XH 
7A5,6
Đ/c Tú, Phương
Chiều 2, 3 Lịch sử,
Vật lý 6
Đ/c Thư, Dịu, Lụa, Thảo, Toàn, Phúc Đ/c L.Anh
Lịch sử,
Vật lý 8
Đ/c Đàm, Q.Phương, A.Tuấn, P.Hiền, P.Mến, Ren, L.Mai, Phượng
Khoa học XH 
6A3,4
Đ/c Năng, H.Mai
Thứ 5
Ngày 12/5/2016
Sáng 1,2 Địa lý,
Sinh học7
Đ/c Ng.Thủy, Thắng, Lụa, Thanh, Dũng, L.Thủy Đ/c Sen
Địa lý,
Sinh học 9
Đ/c Phương, A.Tuấn, Niên, P.Tuấn, Hiệp, Đàm, H.Hà
Khoa học TN
7A5,6
Đ/c Chín, Nghĩa
Chiều 1,2 Địa lý,
Sinh học 6
Đ/c Thùy, A.Tuyết, Nhị, Trong, Toàn, Đ.Mến Đ/c Nhung
Địa lý,
Sinh học 8
Đ/c Dịu, Thảo, P.Mến, Thư, Lụa, H.Mai, P.Hiền, P.Hồng
Khoa học TN
6A3,4
Đ/c Gấm, Hoan
Thứ 6
Ngày 13/5/2016
Sáng 2 Hóa 9 Đ/c Thảo, D.Tuyết, P.Mến, Ren, Niên, Nguyệt, T.Hà Đ/c Tài
3 Tiếng Anh 7 Đ/c Ng.Thủy, Lụa, Thanh, H.Hà, L.Thủy, P.Mến, Nguyệt, Tú
Chiều 2 Hóa 8 Đ/c Bắc, Thùy, Trang, P.Hồng, Thảo, Phượng, Phương, Trong Đ/c L.Mai
3 Tiếng Anh 8 Đ/c Thùy, Nguyệt, Đ.Mến, Thư, Lụa, Năng, Gấm, Phương
Tiếng Anh 6 Đ/c H.Mai, P.Hồng, Trong, Linh, Ren, Dịu, P.Hiền, A.Tuấn
Thứ 2
Ngày 16/5/2015
Sáng 2,3 Toán 7 Đ/c P.Mến, P.Hiền, Thùy, H.Hải, T.Hà, Dũng, Nguyệt, Trong Đ/c Tr.Thủy
Chiều 2, 3 Toán 6 Đ/c H.Mai, Lụa, Gấm, Hiệp, Thảo, P.Hồng, Phương, Thư Đ/c A.Tuấn 
Toán 8 Đ/c P.Hiền, Năng, Toàn, Niên, Trong, Tài, Thắng, Bắc
Thứ 3
Ngày 17/5/2016
Sáng  Từ 7h30' Ngữ văn 9 Đ/c Bằng, Cảnh, Thoa, Đoài, Sương, Đ.Hiền, M.Lan Đ/c Thi
Từ 9h30' Tiếng Anh 9 Đ/c Bằng, Cảnh, Thoa, Đoài, Sương, Đ.Hiền, M.Lan
Thứ 4
Ngày 18/5/2016
Sáng Từ 7h30' Toán 9 Đ/c Huyền, P.Mến, Nguyệt, Đ.Mến, Bằng, Cảnh, Thoa Đ/c Vỹ
 P.Hiệu trưởng                                                


Lê Đăng Hà                                          
Phòng GD&ĐT Krông Ana
Trường THCS Buôn Trấp
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
Thứ - Ngày, tháng Buổi Tiết  Môn Kt Danh sách giáo viên coi kiểm tra GV
 phụ trách
Thứ 2
Ngày 9/5/2016
Sáng 2 GDCD 7
Đ/c Thùy, H.Hải, Định, D.Tuyết, T.Hà, Dũng Đ/c A.Tuấn
GDCD 9
Đ/c Nguyệt, P.Tuấn, Đ.Mến, Lụa, Tú, Chín, Phúc
3 Công nghệ 7 Đ/c Nhung, H.Hải, L.Thủy, Dũng, Nguyệt, P.Tuấn, T.Hà, A.Tuyết
Công nghệ 9 Đ/c L.Mai, Ren, Sen, L.Anh, Đ.Mến, Lụa, Tú
1,2 GDCD 7A5,6 Đ/c Nhị, Thanh
Chiều 2, 3 GDCD,
Công nghệ 6
Đ/c Thiệm, Thùy, Thắng, Thảo, Dịu, Phượng, P.Hồng, Tài Đ/c L.Anh
GDCD,
Công nghệ 8
Đ/c Toàn, Hiệp, Trong, Gấm, Ngọc, P.Hiền, H.Mai, Niên
1,2 GDCD 6A3,4 Đ/c Thư, Trà
Thứ 3
Ngày 10/5/2016
Sáng 2,3 Ngữ văn 7  Đ/c D.Tuyết, H.Hà, Trang, Vỹ, Dũng, Trà, Tr.Thủy, Đoài Đ/c Thi
Chiều 2,3 Ngữ văn 6 Đ/c Thư, Linh, Gấm, Luận, Đàm, Lụa, Trong, Đ.Hiền Đ/c Sương
Ngữ văn 8 Đ/c H.Mai, P.Hồng, Năng, P.Hiền, Phương, Thảo, Đ.Mến, Bắc
Thứ 4
Ngày 11/5/2016
Sáng 2, 3 Lịch sử,
Vật lý 7
Đ/c Thanh, Thiệm, Thùy, Chín, Hiệp, Toàn Đ/c M.Lan
Lịch sử,
Vật lý 9
Đ/c Ngọc, H.Hải, Nhung, Niên, P.Tuấn, Trang, Cảnh
Khoa học XH 
7A5,6
Đ/c Tú, Phương
Chiều 2, 3 Lịch sử,
Vật lý 6
Đ/c Thư, Dịu, Lụa, Thảo, Toàn, Phúc Đ/c L.Anh
Lịch sử,
Vật lý 8
Đ/c Đàm, Q.Phương, A.Tuấn, P.Hiền, P.Mến, Ren, L.Mai, Phượng
Khoa học XH 
6A3,4
Đ/c Năng, H.Mai
Thứ 5
Ngày 12/5/2016
Sáng 1,2 Địa lý,
Sinh học7
Đ/c Ng.Thủy, Thắng, Lụa, Thanh, Dũng, L.Thủy Đ/c Sen
Địa lý,
Sinh học 9
Đ/c Phương, A.Tuấn, Niên, P.Tuấn, Hiệp, Đàm, H.Hà
Khoa học TN
7A5,6
Đ/c Chín, Nghĩa
Chiều 1,2 Địa lý,
Sinh học 6
Đ/c Thùy, A.Tuyết, Nhị, Trong, Toàn, Đ.Mến Đ/c Nhung
Địa lý,
Sinh học 8
Đ/c Dịu, Thảo, P.Mến, Thư, Lụa, H.Mai, P.Hiền, P.Hồng
Khoa học TN
6A3,4
Đ/c Gấm, Hoan
Thứ 6
Ngày 13/5/2016
Sáng 2 Hóa 9 Đ/c Thảo, D.Tuyết, P.Mến, Ren, Niên, Nguyệt, T.Hà Đ/c Tài
3 Tiếng Anh 7 Đ/c Ng.Thủy, Lụa, Thanh, H.Hà, L.Thủy, P.Mến, Nguyệt, Tú
Chiều 2 Hóa 8 Đ/c Bắc, Thùy, Trang, P.Hồng, Thảo, Phượng, Phương, Trong Đ/c L.Mai
3 Tiếng Anh 8 Đ/c Thùy, Nguyệt, Đ.Mến, Thư, Lụa, Năng, Gấm, Phương
Tiếng Anh 6 Đ/c H.Mai, P.Hồng, Trong, Linh, Ren, Dịu, P.Hiền, A.Tuấn
Thứ 2
Ngày 16/5/2015
Sáng 2,3 Toán 7 Đ/c P.Mến, P.Hiền, Thùy, H.Hải, T.Hà, Dũng, Nguyệt, Trong Đ/c Tr.Thủy
Chiều 2, 3 Toán 6 Đ/c H.Mai, Lụa, Gấm, Hiệp, Thảo, P.Hồng, Phương, Thư Đ/c A.Tuấn 
Toán 8 Đ/c P.Hiền, Năng, Toàn, Niên, Trong, Tài, Thắng, Bắc
Thứ 3
Ngày 17/5/2016
Sáng  Từ 7h30' Ngữ văn 9 Đ/c Bằng, Cảnh, Thoa, Đoài, Sương, Đ.Hiền, M.Lan Đ/c Thi
Từ 9h30' Tiếng Anh 9 Đ/c Bằng, Cảnh, Thoa, Đoài, Sương, Đ.Hiền, M.Lan
Thứ 4
Ngày 18/5/2016
Sáng Từ 7h30' Toán 9 Đ/c Huyền, P.Mến, Nguyệt, Đ.Mến, Bằng, Cảnh, Thoa Đ/c Vỹ
 P.Hiệu trưởng                                                


Lê Đăng Hà