QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi viết về trường học mới Việt Nam (VNEN)

Cập nhật lúc: 10:51 06/10/2015

UBND HUYỆN KRÔNG ANA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 409/QĐ-PGDĐT
Krông Ana, ngày 30  tháng 9 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi viết về trường học mới Việt Nam (VNEN)
 
 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Căn cứ  Điều lệ trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành;
Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ–UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

          Căn cứ Công văn số 110/PGDĐT ngày 29/6/2015 của Phòng GDĐT về việc tổ chức cuộc thi viết về trường học mới Việt Nam (VNEN);

Xét nhu cầu công tác và khả năng của công chức, viên chức;
Theo đề nghị của bộ phận Tổ chức cán bộ, bộ phận Phổ thông,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban giám khảo cuộc thi viết về trường học mới Việt Nam (VNEN), gồm các Ông, Bà có tên trong danh  sách kèm theo.
Điều 2. Ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban tổ chức cuộc thi.
Họp Ban giám khảo từ 7 giờ 30, ngày 7/10/2015 (thứ 4) tại hội trường Phòng GD&ĐT Krông Ana, tiến hành thẩm định bài dự thi từ 8 giờ 00 phút cùng ngày (01 ngày).
Các đồng chí giám khảo nghiên cứu kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi để thẩm định bài dự thi đảm bảo chính xác.
Kinh phí: Thanh toán theo chế độ hiện hành.
Điều 3. Các đơn vị và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.
 
 TRƯỞNG PHÒNG
 

(Đã kí)
 
 
 
Võ Trung Dũng

DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI VIẾT VỀ TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM (VNEN)
(Kèm theo Quyết định số 409/QĐ-PGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2015 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo)
STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Võ Trung Dũng
Trưởng phòng GD&ĐT
Trưởng ban
2
Hoàng Văn Loan
Phó Trưởng phòng GD&ĐT
Phó Trưởng ban
3
Nguyễn Văn Lỡi
Phó Trưởng phòng GD&ĐT
Phó Trưởng ban
4
Lê Thị Bảo Thi
CV Phòng GD&ĐT 
Thư kí
5
Hoàng Nguyên Tân
CV Phòng GD&ĐT 
Thư kí
6
Lê Đăng Hà
PHT – THCS Buôn Trấp 
Thành viên
7
Phạm Thế Trường
PHT – THCS Lương Thế Vinh 
Thành viên
8
Dương Thị Kim Lời
PHT  - TH Trần Quốc Toản
Thành viên
9
Nguyễn Thị Vui
PHT – TH Lê Hồng Phong
Thành viên
10
Bùi Văn Huấn
PHT – TH Lý Tự Trọng
Thành viên
11
Trịnh Thị Thu Thủy
PHT – TH Nguyễn Văn Trỗi
Thành viên
12
Nguyễn Thị Thu Hường
GV - THCS DuKmăn 
Thành viên
13
Thái Thị Hường
GV - THCS Buôn Trấp 
Thành viên
 
Danh sách này bao gồm 13 người.