KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Cập nhật lúc: 11:03 06/10/2015

  • Tệp tin đính kèm:

  • 635797261871047668.doc Tải về
 UBND HUYỆN KRÔNG ANA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   37  /KH-PGDĐT
Krông Ana, ngày  28   tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
 
 
 

Thực hiện Công văn số 4677/BGDĐT-GDTX ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015; Công văn số  6377 /UBND – VHXH ngày 22  tháng 9 năm 2015 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 của UBND tỉnh Đăk Lăk.
Thực hiện Kế hoạch số 1106/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Đắk Lắk về Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Ana hướng dẫn các trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015” trên địa bàn như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Nâng cao nhận thức của các bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy; giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng;
- Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học.
2. Chủ đề
Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.
3. Thời gian tổ chức
Từ ngày 02 tháng 10 năm 2015 đến ngày 09 tháng 10 năm 2015.
4. Cấp xã
 Các xã, thị trấn đồng loạt khai mạc vào ngày 02 tháng 10 năm 2015 và tổng kết vào ngày 09 tháng 10 năm 2015 tại trụ sở các Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn do Ban Giám đốc các Trung tâm Học tập cộng chủ trì.
5. Nội dung hoạt động
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của các địa phương, các Trung tâm HTCĐ chủ động lựa chọn nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ cho phù hợp theo những nội dung hoạt động chính như sau:
  - Treo các băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền tại các nơi công cộng với nội dung theo chủ đề học tập suốt đời năm 2015; (mỗi đơn vị ít nhất 1 băng rôn);
- Phát động phong trào xây dựng thư viện ở các nhà trường, cộng đồng, tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và mọi người dân được đọc sách,  góp phần phát triển văn hóa đọc;
- Đổi mới hoạt động của thư viên nhà trường bằng nhiều hình thức phong phú nhằm giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả hơn; khuyến khích xây dựng thư viện điện tử ở những nơi có điều kiện; tổ chức ngày hội đọc sách hằng năm với những hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện, dựng phim, hoạt động sân khấu... dựa theo sách đã đọc;
 - Các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... tổ chức hướng dẫn cha mẹ, ông bà  cách đọc sách và kể chuyện cho trẻ.
- Các cơ sở giáo dục tổ chức thảo luận, trao đổi với phụ huynh, học sinh thống nhất thời gian học sinh đọc sách tại thư viện nhà trường, ở nhà và số lượng đầu sách đọc trong năm; thống nhất với cha mẹ học sinh về việc cùng tham gia đọc sách với con.
 - Duy trì và tổ chức tốt các nội dung hoạt động đã thực hiện như sau:
+ Tổ chức các bài giảng chuyên đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập;
 + Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt, giao lưu theo chủ đề;
 + Tổ chức làm báo, thi viết bài, đưa tin truyền thanh, truyền hình theo các chủ đề về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp học nghề cho nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu cơ bản của người học, cập nhập kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ…
+ Các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tổ chức lễ khai giảng năm học mới, phối hợp với Hội khuyến học, các trường triển khai thí điểm xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.
- Giáo viên thường trực các trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn tham mưu với Ban giám đốc TTHTCĐ triển khai các nội dung theo chủ đề học tập suốt đời năm 2015, phối hợp với Hội khuyến học triển khai thí điểm xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.
6. Tổ chức thực hiện
- Phối hợp cùng với các ban ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và mọi người dân trong quá trình xây dựng phong trào;
- Tăng cường công tác xã hội hóa trong việc vận động quyên góp sách và phát triển thư viện nhà trường;
Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu những cuốn sách thiết thực, phù hợp  với mục tiêu giáo dục; kiên quyết không đưa vào nhà trường những sách có nội dung không phù hợp;
-  Xây  dựng tiêu chí để đánh giá hoạt động của thư viện trường học gắn với việc học sinh thường xuyên đọc sách, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai các hoạt động.
     Kết thúc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đề nghị các giáo viên thường trực các trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn có báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Phòng GDĐT (qua OMS và văn bản có đóng dấu về bộ phận GDTX) trước ngày 12 tháng 10 năm 2015 để Phòng GDĐT tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở GDĐT./.
 
Nơi nhận:
- UBND Huyện (để b/c); 
- UBND các xã, thị trấn;
- BGĐ các TTHTCĐ các xã, TT;
- Các trường MG, MN, TH, THCS;                                                                                                                       
- Lưu VT.                  
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
( Đã ký)
 
 
Hoàng Văn Loan