Hướng dẫn xây dựng phân phối chương trình dạy học các môn học

Cập nhật lúc: 11:00 06/10/2015

  • Tệp tin đính kèm:

  • 635797260045945176.rar Tải về
UBND HUYỆN KRÔNG ANA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  182/PGDĐT-THCS
Hướng dẫn xây dựng phân phối chương trình dạy học các môn học
Krông Ana, ngày 01 tháng 10 năm 2015
         
 
          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, PT DTNT.
 
          Thực hiện văn bản số 1078/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2014 của Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 - 2016, phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường xây dựng phân phối chương trình các môn học như sau:
1. Quy trình xây dựng và ban hành phân phối chương trình
Căn cứ vào gợi ý chương trình dạy học bộ môn do phòng GD&ĐT gửi về, các trường chỉ đạo cho GV, nhóm GV cùng bộ môn xây dựng phân phối chương trình dạy học bộ môn năm học 2015-2016, lưu ý một số vấn đề sau:
     - Phân phối chương trình do phòng GD&ĐT gửi về các trường chỉ là gợi ý; nhà trường tổ chức để GV, tổ chuyên môn xây dựng lại cho phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.
Yêu cầu khi xây dựng PPCT bộ môn: Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của môn học, đảm bảo thực hiện nội dung giảm tải và thay thế, không cắt giảm thời lượng các bài luyện tập, ôn tập, thực hành, thực tế, tham quan, nội dung thực nghiệm, thí nghiệm của mỗi bài học; tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật đối với học sinh.
- Cột “Nội dung nhà trường xây dựng để thực hiện”: nhà trường cần chú trọng hướng dẫn GV xây dựng và ghi rõ trong cột này cần ghi rõ: Tên bài (đối với những bài yêu cầu xác định tên bài); những điều chỉnh về tiết PPCT, về nội dung dạy học, về tiến trình dạy - học, ...
- Phân phối chương trình mỗi bộ môn của nhà trường gồm: Khung phân phối chương trình, phân phối chương trình chi tiết (Gồm các cột: Tiết PPCT, tên bài (Gợi ý của Phòng GD&ĐT), Nội dung nhà trường xây dựng để thực hiện, Ghi chú)
Lưu ý: Cột “Tên bài - Gợi ý của Phòng GD&ĐT”: nội dung trong cột này nhà trường giữ nguyên, nhằm để Lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn và các cấp trong quá trình thanh - kiểm tra dễ dàng nắm bắt, quản lý và làm việc.
- Sau khi GV, nhóm GV xây dựng hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt, Tổ trưởng trình Lãnh đạo nhà trường ký ban hành để GV thực hiện.
2. Điều chỉnh, ban hành lại phân phối chương trình
- Trong quá trình thực hiện PPCT đã ban hành, nếu GV, nhóm GV đề xuất điều chỉnh thì thực hiện lại theo quy trình như trên.
- Trong trường hợp Hiệu trưởng ký ban hành lại PPCT, cần ghi rõ ngày, tháng, năm áp dụng, thay thế PPCT đã ban hành trước đây.
- Phân phối chương trình do Hiệu trưởng ký ban hành là căn cứ để các cấp thanh, kiểm tra.
Trên đây là hướng dẫn các trường THCS, PT DTNT xây dựng và ban hành PPCT các bộ môn. Đề nghị Hiệu trưởng các trường kịp thời chỉ đạo GV, các tổ chuyên môn thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần liên hệ bộ phận CM THCS, phòng GD&ĐT để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:     
- LĐ Phòng GDĐT;
- Các trường THCS, PT DTNT;
- Lưu CM THCS, VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã kí)
 
Hoàng Văn Loan